Algemene verkoopsvoorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt fcbarcelonawinkel.nl aangeduid met “fcbarcelonawinkel.nl” en worden de (rechts)personen en vennootschappen, die een overeenkomst met fcbarcelonawinkel.nl beogen en/of tot stand brengen, aangeduid met “afnemer”.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere koopovereenkomst op afstand met en iedere daarmee samenhangende rechtsverhouding, (alles) hierna te noemen “overeenkomst”. Uitsluitend door fcbarcelonawinkel.nl schriftelijk aanvaarde afwijkingen van (bepalingen van) deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.
1.3. Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. fcbarcelonawinkel.nl en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst
2.1. Ieder aanbod van fcbarcelonawinkel.nl geschiedt vrijblijvend en kan door fcbarcelonawinkel.nl worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 5 werkdagen na de kennisneming door fcbarcelonawinkel.nl van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten, in het kader van een aanbod door fcbarcelonawinkel.nl verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de afnemer gerichte (algemene) informatie binden fcbarcelonawinkel.nl niet.
2.2. Een overeenkomst kan uitsluitend tot stand komen door schriftelijke kennisgeving door fcbarcelonawinkel.nl aan de afnemer per post of e-mail van de aanvaarding van een bestelling of de uitvoering van een bestelling van de afnemer door fcbarcelonawinkel.nl. Uitsluitend de hiervoor in dit artikel 2.2. bedoelde kennisgeving respectievelijk de factuur voor de uitvoering van de bestelling wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
2.3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend na kennisgeving door fcbarcelonawinkel.nl aan de afnemer van de aanvaarding van die wijzigingen en/of aanvullingen per post of e-mail. fcbarcelonawinkel.nl is dus niet verplicht de overeenkomst (met de afnemer) te wijzigen en/of aan te vullen.
2.4. Indien fcbarcelonawinkel.nl en de afnemer gelijktijdig of ongelijktijdig meer dan één overeenkomst tot stand brengen, komt daardoor geen nieuwe overeenkomst tot stand.
2.5. fcbarcelonawinkel.nl heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, onverminderd de aansprakelijkheid van fcbarcelonawinkel.nl voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.6. De afnemer heeft het recht de overeenkomst tot de (beoogde) aflevering te annuleren, tenzij de overeenkomst fcbarcelonawinkel.nl verplicht een voor de afnemer (afzonderlijk) bestelde of te bestellen zaak te leveren. Indien de afnemer de overeenkomst voor de (beoogde) aflevering (rechtsgeldig) annuleert, is de afnemer niets aan fcbarcelonawinkel.nl verschuldigd. Indien de afnemer reeds een vooruitbetaling heeft gedaan, zal fcbarcelonawinkel.nl het vooruitbetaalde uiterlijk binnen 30 dagen aan de afnemer terugstorten.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle prijzen op de site zijn “Ex Warehouse” (incoterms 1990), uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het artikel betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien het bestelde artikel op verzoek van de afnemer buiten Nederland moeten worden geleverd, dan is de afnemer aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.
3.4 De afnemer is de prijs verschuldigd die fcbarcelonawinkel.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan de afnemer heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de afnemer in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door fcbarcelonawinkel.nl worden gecorrigeerd.
3.5 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het artikel zelf tenzij anders aangegeven. De hoogte van de door de afnemer te betalen verzendkosten staat duidelijk op deze site vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de afnemer gecommuniceerd.
3.6 fcbarcelonawinkel.nl behoudt zich het recht voor de bedongen prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van fcbarcelonawinkel.nl tot het betalen van schadevergoeding. Deze bevoegdheid komt de afnemer niet toe indien is afgesproken dat de levering langer dan drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 4: Betaling
4.1 Bij bestellingen via deze internetsite kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op deze internetsite. fcbarcelonawinkel.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via deze internetsite.
4.2 In het geval een betalingstermijn is afgesproken, dan geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de afnemer in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. fcbarcelonawinkel.nl is geen partij in de relatie tussen de afnemer en de kaartuitgever.
4.4 fcbarcelonawinkel.nl heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van een minimum besteding en een maximum besteding. Deze nadere voorwaarden staan in dat geval op deze internetsite.
4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door de afnemer is per dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6 Ten laste van de afnemer komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die fcbarcelonawinkel.nl als gevolg van de niet nakoming door de afnemer van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is fcbarcelonawinkel.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5: Levering en levertijd
5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op deze Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. fcbarcelonawinkel.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op deze internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Bij niet tijdige levering zal de afnemer bij aangetekend schrijven fcbarcelonawinkel.nl in gebreke stellen en haar een redelijke termijn van tenminste 14 werkdagen vergunnen om deze alsnog na te komen. Slechts indien fcbarcelonawinkel.nl ook binnen die redelijke termijn niet nakomt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van fcbarcelonawinkel.nl tot het vergoeden van enige schade.
5.2 Vertragingen zullen aan de afnemer per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de afnemer.
5.4 fcbarcelonawinkel.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van fcbarcelonawinkel.nl, voor rekening van de afnemer. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren artikelen is ontvangen door fcbarcelonawinkel.nl.
5.5 fcbarcelonawinkel.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door fcbarcelonawinkel.nl gedragen.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst. Dit laat de koper toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het artikel de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet, tenzij het artikelen betreft die –onder andere- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals audio- en/of video-opnamen en/of computerprogrammatuur en de afnemer de verzegeling bij deze artikelen heeft verbroken of badartikelen/ondergoed om hygiënische redenen. De goederen moeten binnen een aanvaardbare termijn (maximum 14 werkdagen) na deze kennisgeving worden teruggestuurd naar fcbarcelonawinkel.nl. De kosten van het terugzenden van het artikel komen ten laste van de afnemer.
6.2 De afnemer is verplicht de artikelen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de artikelen dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Indien de afnemer een consument in de zin der wet is, dan is deze termijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek. De afnemer krijgt, naar zijn keuze, gewoon zijn geld terug of een tegoed bon indien en zodra het artikel door fcbarcelonawinkel.nl retour is ontvangen en de reclamering terecht is bevonden. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn voor rekening van de afnemer.
6.3 Er kan, onverminderd het in de wet en het verder in deze Algemene Voorwaarden gestelde, niet worden gereclameerd wegens een gebrek in het artikel als er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er na de aflevering veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van fcbarcelonawinkel.nl of de fabrikant zijn verricht; indien de afnemer niet kan bewijzen dat hij het artikel bij fcbarcelonawinkel.nl heeft gekocht; indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; of indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6.4 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen dat het afgeleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na de kennisgeving door de afnemer aan fcbarcelonawinkel.nl, tenzij de afnemer een consument is, in welk geval een termijn van twee jaar geldt.
6.5 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is fcbarcelonawinkel.nl ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde artikel of vervanging van het afgeleverde artikel, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of van fcbarcelonawinkel.nl niet gevergd kan worden, in welk geval de afnemer de overeenkomst mag ontbinden of de koopprijs mag verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van hetgeen overeengekomen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de afnemer over, nadat de afnemer al hetgeen de afnemer ter zake van enige overeenkomst met fcbarcelonawinkel.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de artikelen verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De afnemer mag de artikelen, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 fcbarcelonawinkel.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. fcbarcelonawinkel.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.2 Indien fcbarcelonawinkel.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. fcbarcelonawinkel.nl is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.
8.3 De afnemer is gehouden fcbarcelonawinkel.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen fcbarcelonawinkel.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen.
8.4 Het is mogelijk dat fcbarcelonawinkel.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. fcbarcelonawinkel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van fcbarcelonawinkel.nl ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 In geval van overmacht is fcbarcelonawinkel.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van fcbarcelonawinkel.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
10.1 De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij fcbarcelonawinkel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.
10.2 Het is de afnemer verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van fcbarcelonawinkel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het artikel zelf.

Artikel 11: Persoonsgegevens
11.1 fcbarcelonawinkel.nl zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 fcbarcelonawinkel.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 De Nederlandse wetgeving is van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd.

Artikel 13: Diversen
13.1 fcbarcelonawinkel.nl is gevestigd te (Nederland).
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan FC Barcelona Winkel of via ons contactformulier. 13.2 fcbarcelonawinkel.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen de 24 uur te beantwoorden.